Privacy, Integriteit en Klachtenregeling

Bij Voedselbank vinden we het respecteren van je privacy en integer handelen erg belangrijk.

Privacy

Wij hebben daarom een privacyreglement vastgesteld, waarin is opgenomen welke gegevens wij noteren en op welke wijze wij daarmee omgaan.
Wij realiseren ons ten volle dat veel van ons klanten schoorvoetend gebruik maken van de voedselbank. Bestuursleden, die niet direct met het uitdelen van pakketten te maken hebben, weten dan ook niet wie klant van de voedselbank is. Wij hebben een en ander vastgelegd in het Privacy statement Voedselbank Opsterland

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Klik hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Wat te doen bij een eventuele klacht?

Klanten die een klacht willen indienen, kunnen deze uitsluitend schriftelijk, met vermelding van hun naam en adres en ondertekend, indienen bij het bestuur van de stichting. Dat kan per post op het volgende adres:

Stichting Voedselbank Opsterland
p/a de Secretaris dhr. J. Sijtsema
Merkebuorren 39a
9241 GD  Wijnjewoude

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, kunt u per e-mail of telefoon aanvragen bij onze secretaris.
e-mail: secretaris@voedselbankopsterland.nl
telefoon 06-22627218

Vertrouwenspersonen voor onze vrijwilligers.

Voor onze vrijwilligers maken wij gebruik van door Voedselbanken Nederland aangestelde vertrouwenspersonen. Klik hier voor meer informatie.